1. Ändamål
 • Att samla medlemmar med gemensamt intresse av neurofysiologi för fortbildning och diskussioner.
 • Att avhålla möte minst en gång om året, varvid lämpligen ett föredrag bör ordnas och medlemmarna informeras om nyheter inom yrket, litteratur mm.
2. Medlemskap
 • Den som vill bli medlem i föreningen ansöker om detta hos styrelsen skriftligen.
 • Som medlem upptas envar verksam inom neurofysiologi.
 • Medlemmar som lämnar yrket eller avgår med pension, kan kvarstå som passiva medlemmar mot halv avgift.
 • Passiva medlemmar äger yttrandefrihet och förslagsrätt, men har ej rösträtt och är ej valbara.
 • Varje medlem erlägger till föreningen en avgift som bestämmes vid årsmötet. Medlemsavgiften betalas senast 31 januari.
 • Medlem som ej erlägger en avgift på föreskriven tid eller på något sätt skadar föreningen, uteslutes ur föreningen efter beslut av styrelsen.
 • Till hedersledamot kan föreningen på förslag kalla person, som inlagt stor förtjänst om föreningen eller dess syften.
3. Årsmöte
 • Kallelse till årsmötet ska ha gått ut minst en månad före årsmötet, för att mötet ska vara beslutsmässigt. Dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet.
 • Årsmötet väljer styrelse på två år. Styrelsen ska bestå av ordföranden, sekreterare, kassör samt ledamot. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledarmötena är ense.
 • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda två månader före årsmötet.
 • Samtliga inkomna motioner föreläggs årsmötet med yttrande från styrelsen.
 • Endast ärenden som tagits med på dagordningen får gå till beslut.
 • Årsmötet väljer revisor och revisorsuppleant på ett år.
 • Årsmötet väljer OSET-representant på tre år.
 • Årsmötet skall om möjligt hållas före utgången av oktober månad.
 • Styrelsen bör sammanträda minst två gånger per år.
 • Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger den som leder förhandlingarna utslagsröst.
 • Eventuell upplösning av föreningen kan ske med 2/3 majoritet i två år på varandra följande årsmöten.
4. Stadgar
 • Årsmötet beslutar om stadgeändringar. Förslag till stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda två månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring ska tillsammans med styrelsens yttrande tillställas medlemmarna.
5. Stipendier
 • Behöriga att söka är endast medlemmar i Svensk förening för Neurofysiologianalytiker, vilka varit medlemmar åtminstone det verksamhetsår vilket föregår stipendieansökan.
 • Stipendiet ska gälla resa, studiebesök, konferens/kongress eller kurs som berör neurofysiologi. Det krävs ej att man presenterar egna arbeten.
 • Deadline för att ansöka om stipendium är på våren 15 april och på hösten 15 oktober.
 • Sökanden från mindre laboratorier prioriteras. Om samma person tilldelats stipendier flera år i följd prioriteras denne lägst om det finns flera sökande.
 • Stipendium kan inte sökas för aktivitet som redan genomförts.
 • Med ansökan ska kostnadskalkyl och program för kurs/kongress bifogas.
 • Besked om beviljat stipendium ges tidigast en vecka efter ansökningstidens slut. Beslut kan inte överklagas.
 • Reserapport skickas till styrelsen senast en månad efter användandet av stipendiet (för publicering på hemsidan).
 • Mottaget stipendium skall användas inom ett år från det datum då stipendiet beviljas.